VEDTEKTER

FOR

STIFTELSEN ARKIVETS VENNEFORENING

Formål:

§   1       Formålet med STIFTELSEN ARKIVETS VENNEFORENING (heretter kalt foreningen) er å:  skape et kontaktnett for Stiftelsen Arkivet markedsføre stiftelsen støtte stiftelsen økonomisk med siktemål å bidra til at Stiftelsen Arkivets målsetting nås: Å skape et informasjonssenter om okkupasjons- og krigstiden 1940-45, og  danne et utdanningssenter for fremtidsrettet fredsarbeid og konfliktløsning.

Medlemskap:

§   2         Alle som ønsker det, kan tegne individuelt medlemskap i foreningen

§   3        Organisasjoner, institusjoner og firmaer/bedrifter kan tegne medlemskap for virksomheten og/eller for ansatte.

§   4        Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

Ledelse:

§   5        Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer (leder, nestleder, 2 styremedlemmer og sekretær)

§   6        Leder velges for ett år. Nestleder og sekretær velges av og innen styret.

§   7        Styremedlemmer (4) velges for 2 år, slik at kontinuitet opprettholdes.

§   8        Det velges 4 varamedlemmer for to år, og slik at kontinuitet opprettholdes.

§   9        Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 2 medlemmer er tilstede

§ 10        Utvalg kan oppnevnes for å arbeide med spesielle oppgaver. Styret kan videre innb andre medlemmer til å være tilstede på styremøter når situasjonen tilsier dette.

§ 11         Foreningen ledes i samsvar med retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

§ 12         Møteprotokoll føres og utskrift sendes styrets medlemmer og varamedlemmer.

 

Årsmøte.

§ 13           Årsmøte holdes innen 1. juni hvert år.

§ 14           Innkalling til årsmøte skjer gjennom lokalpressen 4 uker før fastsatt møtedato.

§ 15           Forslag til saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøte må være styret i hende 2 uker før fastsatt møtedato.

§ 16           Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til vedtektene

§ 17           Årsmøte gjennomføres etter følgende dagsorden:

Åpning ved leder
Valg av dirigent, referent og representanter for underskrift av møteprotokollen.
Årsberetning
Regnskap
Revisjonsberetning
Saker styret vil ha behandlet på årsmøtet
Saker medlemmer har fremmet for behandling på årsmøtet
Sittende styres budsjettforslag for kommende år
Valg av leder, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer.
Valg av revisor
Valg av valgkomite

§ 18      Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 10% av medlemmene forlanger det.

Økonomi.

§ 19       Foreningens inntekter vil i alt vesentlig være medlemskontingenten. Det føres eget regnskap for foreningen.

§ 20       Revisor oppnevnes av årsmøtet. Revisjonsberetning legges frem på årsmøtet.

Endring av vedtektene.

§ 21         Endring av vedtektene behandles av lovlig innkalt årsmøte, eller  ekstraordinært årsmøte.

§ 22         Vedtektsendring skjer når 2/3 fremmøtte medlemmer stemmer for dette.

Oppløsning.

§ 23        Oppløsning skjer etter vedtak på to etterfølgende årsmøter. Stemmeflertall som for vedtektsendring bestemt.

§ 24        Ved oppløsning av foreningen tilfaller eventuelle disponible midler Stiftelsen Arkivet.