Ungdomsskole

For ungdomsskoleklasser tilbyr vi omvisning i Gestapokjelleren med påfølgende undervisning der vi arbeider med inntrykkene og kunnskapen fra kjelleren og relaterer historien til dagsaktuelle problemstillinger.

Varighet: 3,5 timer, inntil 65 elever

For ungdomsskoleklasser tilbyr vi en undervisningsøkt med påfølgende omvisning i vår nye permanente utstilling. I begge øktene vil elevene bli aktivisert både fysisk og kognitivt når de selv skal jobbe med «valg i kriser».

Varighet: 3,5 timer 

Skolebesøket starter med en kort introduksjon ved minnebautaen utendørs, før elevene beveger seg inn den originale inngangen og deretter ned i undervisningsrommet. Der får de en introduksjon om hvem fangene og overgriperne på Arkivet var, før de selv får jobbe med lokale fangehistorier fra deres egen hjemkommune. Det overgripende temaet for dagen er «valg», der elevene utfordres til å forstå og forklare hvilke valg man har i kriser. Dette hjelper oss videre til å forstå mye av det som skjedde under og forut for andre verdenskrig-

Etter undervisningen blir elevene tatt med på omvisning i utstillingen «Brennpunkt Arkivet». Omvisningen er todelt. Den ene delen omhandler Arkivet som hovedkvarter for Gestapo og overgrepene som foregikk der. På Sørlandet satt flere tusen mennesker arrestert som politiske fanger under krigen. Flere av disse var innom Arkivet, og over 300 av dem ble utsatt for grov tortur.

Den andre delen foregår i «Handlingsrommet» der elevene får møte flere aktører fra andre verdenskrig. Her jobber elevene aktivt med å knytte kunnskap om Norge under krigen med enkeltmenneskers skjebnesvangre valg. Omvisningen i kjelleren avsluttes i «Seljetreet» med en økt for refleksjon og ettertanke, samt tanker om hvordan man kan bruke historisk kunnskap for å skape større rom for menneskeverd.

Omvisningen gjør ofte sterkt inntrykk på elevene, og de bør derfor være forberedt på hva de skal høre og se. De sterke historiene som fortelles i kjelleren er et godt utgangspunkt for samtale om den verden vi møter i dag der terror, krig og flukt preger nyhetsbildet. Refleksjonsøkta i «Seljetreet» er derfor en meget viktig del av et besøk på Arkivet der elevene skal lære både om og av historien.

Vi ber derfor om at elevene oppfordres på det sterkeste til å ha med seg matpakke og at bussens avgang bestilles slik at besøket på Arkivet får vare i samfulle 3,5 timer.

En formidler har hovedansvaret for dagen og leder undervisningen. Selve omvisningen gjøres av frivillige.

Aktuelle kompetansemål etter 10. trinn

Samfunnsfag

Utforskaren

vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

Historie

finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis

drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv

presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag

drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

Samfunnskunnskap

gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme

Klikk her for bestilling.