Formål og vedtekter

Arkivet freds- og menneskerettighetssenters formål: 

Formålet med stiftelsen er å eige og forvalte det tidligare Statsarkivet i Kristiansand som blei brukt som hovudkvarter for Gestapo under okkupasjonen. (det einaste bygg i landet som kan tilbakeførast til sin bruk under krigen 1940-45 ), for å innpasse bygningen i eit informasjonssenter om okkupasjonen og krigstida 1940-45, og eit utdanningssenter for framtidsretta fredsarbeid og konfliktløysing. Siktemålet er å få til eit nært samarbeid med tilsvara interesseorganisasjonar og sikre eit godt samarbeid med alle delar av utdanningssystemet.Stiftelsen skal drive og førestå vitskapleg forsking på dei aktuelle fagområda.

 Vedtekter for Stiftelsen Arkivet vedtatt 24. august 1998 med siste endringer foretatt 8. mai 2016. .Les her