Årsmøteprotokoll 2012

Stiftelsen Arkivets Venneforening

Årsmøte 27. mars 2012 kl 1800
Arkivet – Foredragssal 3. etg
 
PROTOKOLL

 

Tilstede:          35 med stemmerett

                         

Dagsorden:     

1)            Åpning ved styrets nestleder

                        

2)            Godkjenning av innkalling og dagsorden

3)            Valg av dirigent, referent og to representanter for underskrift av  møteprotokollen

4)            Årsberetning

5)            Regnskap for 2010 m/revisorberetning

6)            Budsjett 2011

7)            Innkomne saker

8)            Valg av leder, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer

9)            Valg av revisor

10)         Valg av valgkomite

  1. Åpning ved styrets nestleder

I leders fravær åpnet nestleder Kristian Sundtoft møtet. Han ønsket alle velkommen, og presenterte kveldens foredragsholder; historiker Thomas Hagen, som skulle fortelle om det nye nettstedet krigsarkiver.no

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Nestleder viste til innkalling som var tilsendt alle medlemmer 26. oktober 2011, i forbindelse med medlemskontingentinnkreving, og senere annonsert i Agderposten

og Fædrelandsvennen 13. mars 2012. Årsmøtet var også annonsert på Arkivets web-sider siden november 2011. Dagsorden ble delt ut i møtet.

Vedtak:          Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

 

  1. Valg av dirigent, referent og representanter for underskrift av møteprotokollen.

Arne Eilertsen foreslo følgende møtefunksjonærer:

Dirigent:                                 Kristian Sundtoft

Referent:                                Stein Chr Salvese

Til å underskrive protokoll:    Bjørn Langaard og Einar Svendsen

Vedtak:          Årsmøtefunksjonærer valgt som ovenfor foreslått.

 

  1. Årsberetning.

Årsberetningen ble delt ut i møtet. Nestleder Kristian Sundtoft leste opp beretningen avsnitt for avsnitt for årsmøtet.

            Vedtak:          Årsberetningen for 2011 enstemmig godkjent

 

5)         Regnskap 2011 m/revisorberetning.

Kasserer Stein Chr Salvesen gikk igjennom regnskapet for 2011. Årets resultat viste et overskudd på kr 58.040,07

Kåre Håverstad leste opp revisorberetningen.

Vedtak:             Regnskapet for 2011 enstemmig godkjent

 

6)         Budsjett for 2012

            Kasserer Stein Chr Salvesen gikk igjennom budsjettforslag for 2012

            Vedtak:             Budsjettet for 2012 enstemmig godkjent

 

  1.       Innkomne saker.

Det ble ikke fremmet noen innkomne saker for årsmøtet.

 

 

  1.       Valg av leder, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer

Valgkomiteen v/Kai Erland gikk igjennom valgkomiteens innstilling.

 

Leder:                                   Tor Hultmann (på valg – velges for 1 år)

Nestleder:                            Kristian Sundtoft (på valg – velges for 2 år)
Sekretær/Kasserer:            Stein Chr Salvesen (på valg – velges for 2 år)
Styremedlem:                     Kristen Taraldsen (ikke på valg – 1 år igjen)
Styremedlem:                     Solveig Robstad  (ikke på valg – 1 år igjen)
Varamedlem:                      Signe Stray (på valg – velges for 2 år)
Varamedlem:                      Nils Børstrand (ny – velges for 2 år)
Varamedlem:                      Berit Søberg Selmer (ikke på valg – 1 år igjen)
Varamedlem:                      Anne Lønn (ny – velges for 1 år)
 
Kontorleder m/tale- og forslagsrett:      Arne Eilertsen                                      (velges ikke)

Vedtak:          Alle valgt ved akklamasjon

 

  1.       Valg av revisor

Valgkomiteens innstilling var følgende:

Kåre Håverstad                  (på valg – velges for 2 år)

                Inger Turid Tonstad           (ikke på valg – 1 år igjen)

Vedtak:          Begge forslag til revisorer enstemmig valgt

 

  1.       Valg av valgkomite

Styret foreslo gjenvalg av valgkomite:         

Kai Erland (leder), Kåre Håverstad og Aud Blattmann

Vedtak:          Styrets forslag enstemmig vedtatt

 

 

 

Nestleder Kristian Sundtoft takket, på vegne av nyvalgt styre, for tilliten.

 

MØTET HEVET KL 1825

 

Møtet ble avsluttet med et interessant og innholdsrikt foredrag fra historiker Thomas Hagen

Om det nye nettstedet krigsarkiver.no

 

 

 

 

 

 

Stein Chr Salvesen

referent

 

 

 

__________________                                                                      ____________________

Bjørn Langaard                                                                                 Einar Svendsen